• Bajka baletowa

    Bajka baletowa - Cesarski Słowik

  • Krosnowice dawniej i dziś.

    Jak wyglądały Krosnowice kiedyś? Zobacz kolekcję widokówek.

  • Kościół w Krosnowicach
  • Wiejskie Miejsce Spotkań

    Zobacz nad czym pracuje Grupa Odnowy Wsi Krosnowice przy współpracy z Mieszkańcami, Radą Sołecką oraz Towarzystwem Miłośników Krosnowic.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: wtorek, 29, lipiec 2014
Administrator

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Towarzystwo Miłośników Krosnowic na dzień 31 grudnia 2013 liczyło 30 członków   .

Lokal udostępnianie , opłaty za energię, opał, oc, wykorzystanie   lokalu i użyczanie sali to zadanie Elżbiety Froń, która prowadzi kasę stowarzyszenia i zbiera składki. Renata Kucharska w ramach wolontariatu sprawuje pieczę nad wyposażeniem kuchni.  Za pocięte w 2012 roku zapłaciliśmy OSP 500,00

1% dla OPP 2005 – 327,00 zł, 2006 - 1.718,35 zł; 2007 - 1.289,27 zł;   2008 – 8.997,79 zł;   2009 – 22.981,40zł; w tym dla   podopiecznych 9.454,00zł;   2010 – 33.490,00zł, w tym dla podopiecznych 19.249,00 zł. Za rok 2011 otrzymaliśmy 28.047,76 zł, z czego dla podopiecznych 17.338,50 przelaliśmy na konta Bankowe, za 2012 rok:17999,20 z tego dla podopiecznych 10971,30 /SP Krosnowice 1528,90; Siatkarki 1967,40 – koszty….; oraz Kasia, Victoria, Adfam Sucharski, Piotr Zabłocki/, a dane za 2013 rok nie są jeszcze znane. Przy pomocy kilku osób, w tym z Towarzystwa Śpiewaczego, rozdaliśmy około 1000 ulotek, Czekamy na efekty. Przekazywanie 1 % podopiecznym pozwala  statut §31 pkt 7: przychody z tytułu 1% należnego podatku od podatników, którzy wskażą   osoby lub działalność na rzecz której przekazują 1% należnego podatku, są przekazywane na osoby, podmioty i działalność o których mowa w $ 8 pkt 1 i 2 lit. a – o Statutu.   Do korzystania z odpisu podatku wyraziliśmy zgodę na udostępnienie konta dla szkoły Podstawowej w Krosnowicach, Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Siatkarki Kłodzko” z s. w Kłodzku, dla Wiktorii Stefańskiej, Piotra Zabłockiego i oczywiście Kasi Gajewskiej z Krosnowic.

Działalność charytatywna - nie prowadziliśmy takiej działalności w 2013 roku ?  

Staże   - ponieważ nie wywiązaliśmy się z umowy z PUP, wnioski załatwiono odmownie.

Szkolenia: 1] nt „wiosek tematycznych” – czas pokaże na ile mój pomysł i działania   w tym kierunku przyniosą pożytki dla wsi i mieszkańców Krosnowic. Podjąłem jednak ryzyko i po konsultacjach indywidualnych zgłosiłem wieś do programu realizowanego przez legnicką fundację „Zielona Akcja”.   Podczas kolejnych szkoleń / Karczowiska, Szalejów Dolny, Stary Wielisław, Krosnowice / zdobywaliśmy pod okiem trenera Krzysztofa Szustki, wiedzę i doświadczenie. KROSNOWICE – WIOSKA TALENTÓW ma szanse zaistnieć na rynku turystycznym, pod warunkiem, że dopracowany zostanie Program wizyt dla turystów – głównie szkół. Na potrzeby prac wstępnych ze środków Fundacji Zielona Akcja zakupiliśmy drukarkę laserową /kolor/, materiały do Quislingu, zdobienia ciast, torby papierowe, koperty do pamiątkowych robótek.

2]w ramach realizowanego przez OKSiR Gminy Kłodzko, projektu „Aktywni śpiewem i tańcem” Towarzystwo Śpiewacze korzystało z zajęć prowadzonych przez Bożenę Zborowską – Kucmer, emerytowana śpiewaczka operetkową. Ćwiczenia z emisji głosu okazały się niezmiernie przydatne, co potwierdziło się podczas kolejnych występów, a osiągnięcia naszego zespołu z uznaniem komentowane są nie tylko w Gminie Kłodzko.

                  

Projekty:

Nie składano projektów do Starostwa Powiatowego ze względu na kompromitująco niskie nakłady finansowe na zadania konkursowe.

* Projekt na zadanie publiczne promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej pt. „Almanach krosnowicki” nie uzyskał poparcia UMWD.

* Nasz tradycyjnie sztandarowy projekt związany z muzyką sakralną , w 2013 roku realizowany był z projektu KWS „Festiwalowa wioska – XII M. Festiwal im I. Reimanna” ; złożonego 30 stycznia 2013 roku; wartość projektu   18.650,00; w tym wkład niefinansowy 3.054,73 wnioskowana kwota pomocy 14.920,00 – 70% kosztów ogólnych. Na realizację projektu zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Kłodzku wysokości 14.900,00.zabezpieczony przez Huberta Krecha za zgodą małżonki Joanny Krech. Wniosek o płatność na kwotę 14.829,17 złożono z poprawkami 03 grudnia 2013 roku. Refundacja środków nastąpiła w marcu 2014 roku w kwocie 14.829,16.

* „ Przygoda z bajką baletową” projekt z KWS złożony w LGD 18 kwietnia 2013 roku; wartość 62.455,60, w tym wkład niefinansowy9.005,60, przy dofinansowaniu po korektach w wysokości 80% tj. 49.384,16 została podpisana dopiero 13 lutego 2014 roku, a realizacja projektu fizycznie rozpoczęła się 26 października 2013roku.

* W grudniu 2013 podpisaliśmy w UMWD umowę na realizację projektu „Zakup i montaż zestawu instalacji PV – ogniw fotowoltaicznych, jako prawidłowy kierunek racjonalnego działania Organizacji Pożytku Publicznego” na kwotę 60 413,30; przy dofinansowaniu 80% tj. 48 330,64.

* Za naszym pośrednictwem Gmina złożyła projekt do POKL na działania w szkole Podstawowej w Krosnowicach dla kl. I – III; pt. „Czym skorupka za młodu…” pierwsze podejście odrzucono, w drugim jesiennym zakwalifikowano projekt do realizacji, ale czas licznych poprawek skutkował podpisaniem umowy   31.03.2014, a czas realizacji rojektu 01.09.2014 – 31.05.2015. Dla tego projektu zgodnie z wymogami UMWD założono subkonto, które rozliczać będzie Urząd Gminy Kłodzko, bez dodatkowych kosztów dla naszego stowarzyszenia. Zabezpieczenie wekslem In blanco podpisał prezes i skarbnik TMK.

            Miniony rok upłynął pod znakiem pisania projektów, ich poprawianiu na żądanie UMWD / czasem dyskusyjnych/, poszukiwaniu sponsorów, poręczycieli kredytu, kontaktów z Bankiem Spółdzielczym w sprawie kredytu; oraz rozliczeniu i sporządzenia sprawozdania ze zrealizowanego projektu „Festiwalowa wioska – XII M. Festiwal im. I. Reimanna, wyjazdach z panią Skarbnik do UMWD w celu podpisywania umowy. O rozmiarach biurokracji świadczą ilości zużywanego papieru i tonerów.

            Uczestniczyliśmy w projekcie stowarzyszenia Fundus Glacensis z Kudowy Zdroju prezentując osiągnięcia naszego stowarzyszenia, z naciskiem na Festiwale Reimanna, podczas Festiwalu Aktywności 15 grudnia w Teatrze Zdrojowym w Kudowie, co zostało przyjęte z dużym uznaniem.

            W ciągu roku byliśmy organizatorami imprez kulturalnych i biesiadnych oraz włączaliśmy się w wydarzenia sołectwa i parafii:

Scena Amatorska TMK wraz z Towarzystwem Śpiewaczym pod batuta Heleny Kuczek na zakończenie okresu kolędowania wystawiło w kościele jasełka „Betlejem Polskie” wg L. Rydla, a w marcu Scena Amatorska wystawiła „Misterium Męki Pańskiej” w Gorzanowie i Krosnowicach. Byliśmy świadkami czynnego udziału młodzieży i dorosłych w życiu wsi: Kamil Gałowski, Jakub Papierowski, Kacper Moński, Dariusz Narowski, Jacek Muła, Julia Pogoda, Natalia i Kornelia Figurskie, Hubert Krech, Damian Janowski, Konrad Gierczak, Jakub Janowski, Kacper Tomera, Marceli Parucha, Gracjan Piestrak, Jakub Szypielski, Michał Kogut , Jakub Mereszczowski, Kacper Moński, Kamil Jurkiewicz, Paweł Jurkiw, Kacper Kowalczyk, Agnieszka Mereszczowska, Paweł Jurkiw, Mikołaj Tomera i Jakub Papierowski, Agnieszka Bieniasz, Karina Budzicz, Jakub Bester i Bartłomiej Florczyk. Podziękowania należą się: OKSiR Gminy Kłodzko za udostępnienie oświetlenia i sceny, a Panu Sołtysowi i Strażakom z OSP Krosnowice za jej ustawienie i demontaż! Siostrze Bronisławie Niesłony - Wikarii z Ołdrzychowic za wypożyczenie strojów! /stroje rzymskie i Piłata z Opery Wrocławskiej/. Naszym garderobianym PP. Irenie Sochackiej, Bożenie Tomaszczyk i Elżbiecie Froń za uszycie pięknych tunik, Uli Borkowskiej za troskę o wygląd aktorów, Iwonie Gierczak za zdjęcia, a Izie Borkowskiej za obsługę suflera elektronicznego! Firmie Video-Foto - Danucie i Stanisławowi Żabskim za dokumentację DVD! Księdzu Proboszczowi kan. Adamowi Łyczkowskiemu za ciepłe słowa! Publiczności za obecność, brawa i datki na rozwój Sceny Amatorskiej!

Majówka 2013 Wydawało się, że deszczowa aura pokrzyżuje plany. A jednak spotkanie grupy mieszkańców i gości w Domu Parafialnym   odbyło się w sympatycznej atmosferze. Występ zespołu KGW „Kumy” z akompaniamentem Marka Knopińskiego został przyjęty gromkimi brawami. W repertuarze usłyszeliśmy piękne pieśni patriotyczne : cudnego „Kartofelka” i kresowe tęsknoty. Prezentacja Towarzystwa Śpiewaczego również została doceniona; „Modlitwa szabasowa” przy dźwiękach Skrzypka /na dachu/ - Aleksandra Cebula - dopełniła sentymentalny nastrój, zaś pieśni z repertuaru sakralnego korespondowały z Maryjnym świętem. Hitem spotkania był „Krasnal” w wykonaniu duetu: Amelka Gałowska i Magda Sadowska, przy wsparciu chóru i akompaniamencie naszej dyrygentki Heleny Kuczek.

            Dodatkową atrakcją były wystawy: wspomnieniowo - sentymentalna – fotografie ilustrujące dotychczasową działalność TMK i malarstwa Eleny Pogody tematycznie urozmaicone prace przyciągały oko widza wpatrzonego w ikony, portrety pięknych dam, Kłodzką Starówkę, czy orientalne kompozycje.

            Między występami coś dla podniebienia przygotowało Towarzystwo Miłośników Krosnowic - Wanda Czachor z Anną Burchard, Renatą Kucharską, Ireną Kurowską, Miecią Machniowską i Anną Paśko - panie zaserwowały smakowitą wojskową grochówkę na wędzonce, a Krosnowickie Koło Gospodyń podało pyszne ciasta w kilku odmianach. Termosy z kawą lub herbatą   czekały w pogotowiu. Potem wspólny śpiew, teksty patriotycznych pieśni z komputera przez rzutnik na ekranie, z akompaniamentem naszej Heleny. Taki elektroniczny śpiewnik sprawdził się po raz kolejny, dzięki technicznej pomocy młodzieżowej ekipy - tym razem w składzie: Justyna Janiczek, Marceli Parucha, Oskar Laufer, Michał Miniach , Damian Trubecki , Sławomir Janowski, - „pogotowie” na medal! Oni też mieli okazję do „posmakowania” majówki!

Doroczne spotkanie nad Nysą w okazji Nocy Świętojańskiej choć było skromne, to przyciągnęło dzieci, dorosłych i seniorów. Warsztaty wicia wianków, konkurs wianków z nagrodami, śpiewy Klubu Seniora i TMK, gril i zabawy cieszyły tych, którym chciało się wyjść z domu…

Koncert Chóru Św. Jadwigi z Montigny en Ostrevent w kościele parafialnym pod kierunkiem Weroniki Elleboode był okazją do wzajemnego poznania się / to dzięki więzom M.Piszko i H. Fulneczek z dyrygentką z Francji datowanym na okres ich koncertowania w chórze Lutnia/. Wykonywane pieśni polskie w ojczystym języku oraz utwory z repertuaru francuskiego dało odczuć ich tęsknotę do rodzinnego kraju. Podczas koncertu swój repertuar zaprezentowały „Kumy” i Towarzystwo Śpiewacze, które dzień wcześniej odbyło wspólne warsztaty p[od kierunkiem Weroniki i Heleny. Wspólna biesiada w ogrodzie parafialnym była uzupełnieniem programu artystycznego.

19 lipca odwiedziła Krosnowice grupa liderów odnowy wsi z województwa dolnośląskiego. Zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem TMK prezentowało się w siedzibie własnej, a festiwalowe dokonania z muzycznym wątkiem w murach kościoła. Sala Podhalanka stała się na jeden wieczór wielką salą wystawowa krosnowickich talentów wszech dziedzin i osiągnięć. Szkoda, że przyjemność prezentowania się ominęła strażaków i że zabrakło pióra do zrelacjonowania tej prezentacji. Doświadczenia pokazują, że przejęcie inicjatywy nie koniecznie jest przyjmowane za dobrą monetę.                        

Festyn Jakubek na stadionie Klubu Sportowego Orlęta 27.07. g. 16,00 – 24,00 z zabawą fantową, Kącikiem Poetyckim, dziecięcym konkursem plastycznym pod hasłem „Pomagam” pilotowanym przez  Annę Piasecką; premierowym występem rapowym Kuby Czyża, zabawą fantową, kulinariami i słodkościami pań z TMK Krystyny Sokół, Iwony Sandłak, Konrada Gierczaka, Grażyny Gałowskiej, Ireny Kurowkiej, Anny Burchard, plackiem cebulowym Anny Paśko, gołębiami pocztowymi Zbyszka Gałowskiego, czy serwisem technicznym z Marcelim Paruchą, Wojtkiem i Kubą Czyżem. Sporą atrakcją były występy zespołów folklorystycznych z Litwy i Ukrainy oraz krajowych: z Pucka, Rytra i Zbąszynia oraz miejscowych Kum. Zabawa pod do g.24.oo z gwiazdą wieczoru „Podzamek Boys”. W związku z kompletnym brakiem oświetlenia na boisku, co obnażyło się w momencie wyłączenia oświetlenia sceny, podjąłem starania o jego funkcjonowanie w tym roku.

Dożynki parafialne jak zwykle w niedzielę, po Mszy św. w ogrodzie plebanijnym. TMK zaznaczyło swoją obecność wystawiając swoje ławy i stoły, Serwis jednorazowego użytku, sprzęt nagłaśniający i jego obsługę przez Konrada Gierczaka. Kiełbaski z rożna Zdzicha Moskaluka jak zwykle cieszyły się powodzeniem.

XII festiwal im. I.Reimanna odbył się w 130 rocznicę śmierci Caroliny Reimann 28.września 2013    pod patronatem Wójta Gminy Kłodzko i Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko w obecności Starosty Powiatu Kłodzkiego Macieja Awiżenia, v-ce Wójta Gminy Kłodzko Urszuli Panterałka, Radnej Sejmiku Dolnośląskiego Grażyny Cal, Dyrektora OSKiR Gminy Kłodzko Krzysztofowa Matysiaka, Kapituły Konkursu Literackiego „O Złotą Nutę Reimanna”: A. Piaseckiej, S. Skawina – Wyspiańskiej, A. Paśko, M. Kowalcze; Obecne były dziewczęta z wychowawcą Kamilem Kozakiewiczem z Placówki Socjoterapeutycznej w Krosnowicach, A. Łaszczuk z TV Kłodzkiej, M. Awiżeń z Gazety Prowincjonalnej Brama i D. Jakubowski z Euroregio Glacensis. Wśród wykonawców: soliści: Anna Grygiel, Barbara Leszczyńska, Dariusz Nurzyński, Bolesław Szypelow, Krzysztofi Krzemiński oraz chóry CAMPANULA z Dolní Dobrouč z Czech, EX ANIMO z Wrocławia, Opolski Chór Kameralny, Lutnia z Kłodzka, CANTATE DOMINO z Nowej Rudy, orkiestra w składzie: J. Łyczko, M. Wojciechowska, J. Łyczko, S. Czech, T. Fronia, P. Matuszewski, K. Biliński. Spełniły się marzenia, by na festiwalu zaśpiewał zespół z Krosnowic… Dzięki dyrygentce Helenie Kuczek i nauczycielce Bożenie Zborowskiej – Kucmer obdarzonej wielkim talentem, nieprzyzwoitą skromnością, gorącym sercem i anielską cierpliwością. Im zawdzięczamy udany występ Krosnowickiego Towarzystwa Śpiewaczego na koncercie festiwalowym! Dla usprawnienia przebiegu koncertu przyjęto zasadę aby chóry, które wystepują rok po roku, rezygnowały z programu indywidualnego, a śpiewały wspólnie główna część koncertu. Tym razem zrezygnował z indywidualnego występu chór Cantate Domino z Nowej Rudy, w poprzednim roku Opolski chór Kameralny. W głównej część koncertu wykonano skomponowaną w 1850 roku Regensdorf „Pastoralmesse G Und D” Ignazego Reimanna.

            Było pięknie, trochę się przeciągnęło, a po skromnej kolacji, choć w pięknych pałacowych komnatach / czym zachwycali się goście…/ z naszą firmową „reimannką”, w ramach wzajemnych radosnych podziękowań, począwszy od Czechów, Opolan, Noworudzian śpiewano jeszcze ochoczo i cudnie, a przy pożegnaniu wymieniano pomysły na przyszły rok… a fotografowano się w pałacowych salonach do ostatniej migawki. Wielkie dzięki Paniom z TMK za przygotowanie poczęstunku w siedzibie TMK, a kolacje -- bywały smaczniejsze, choć w skromniejszych wnętrzach... Jackowi Adamowskiemu za projekt graficzny festiwalu, Drukarni Perfekta i firmie Octopus z Wrocławia za pięknie wykonane materiały promocyjne; DOBROCZYŃCOM za wsparcie organizacyjne i finansowe: Wójtowi Gminy Kłodzko Stanisławowi Longawie, Przewodniczącemu RG Zbigniewowi Tur, Bankowi Spółdzielczemu w Kłodzku, Dyrektorowi OSKiR Gminy Kłodzko K. Matysiakowi, J i A Olender, T i R Rapacz, E i Cz Pogoda, E i S Wołk, I i A Madej, J i H Krech, K Rzepka, D i S Żabskim, W Walczak i anonimowym MELOMANOM rzucającym datki do koszyczka po koncercie. Konrad Gierczak jako asystent organizatora ponownie spisał się na medal!

            Podczas koncertu przewodnicząca kapituły konkursu literackiego „O Złotą Nutę Reimanna” Anna Piasecka ogłosiła wyniki III edycji tego konkursu: I miejsce – nagrodę 800,00 zł oraz „Złotą Nutę Reimanna 2013”   Cymelium/ Anna Piliszewska – Wieliczka/ za cykl utworów oraz najwartościowszy wiersz „Graduale’. II miejsce – nagrodę 400,00 zł   Karlost / Piotr Pfisterer – Mill Neck – USA/ za wiersz „Jesienna zatoka”. Wyróżnienia: Abigail za wiersz „Muzyka” /Marzena Radlak Legionowo/ Belcanto za wiersz „Gdybym” /Barbara Kołacz – Warszawa/ Dulka za wiersz „Zatańcz ze mną” /Jędrzej Karpiński- Warszawa/. Nagranie płyty konkursowej poza projektem, sfinansował OKSiR Gminy Kłodzko, a płyty DVD i DC wykonała Telewizja Kłodzka. Nagranie własne TMK próbnie wykonał Józef Czyż.

Przygoda z bajką baletową – projekt z KWS – w 2013 roku zrealizowane zostały dwie edycje: 25/26 października „Kopciuszek” przy pełnej widowni. Z artykułu Iwony Sandłak: „Publiczność mocno kibicowała Kopciuszkowi, aby jak najprędzej znalazła się na wymarzonym balu. Podczas dynamicznej sceny balowej, każdy świetnie się bawił. Magia kolorów, pięknych strojów, wspaniałych tańców w baletowym ujęciu podczas królewskiego balu wzbudziła bardzo pozytywne emocje. Po zakończeniu balu wspólnie z księciem wybraliśmy się na poszukiwanie tej jedynej. I tym sposobem dotarliśmy do finałowej sceny pełnej wzruszeń, radości i wesołej zabawy. Kopciuszek stał się piękna księżniczką i znalazł swojego wymarzonego księcia. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami i owacjami na stojąco przez przybyłą na spektakl publiczność”. W przedstawieniu wystąpiły dzieci z Krosnowic: Maja Borcz, Kornelia Bulaczek, Jonasz Bulaczek, Antonina Burchard, Ignacy Burchard, Karolina Figurska, Kornelia Figurska, Aleksandra Morawska, Roch Morawski, Nicoll Nowak, Tatiana Nowak, Radosław Rudnicki, Magdalena Sadowska, Karolina Zając, Natalia Zając i Karolina Żwirełło i gościnnie Laura Bachanek. Na przełomie listopada i grudnia „Dziadek do Orzechów” zgodnie z projektem w SP w Ołdrzychowicach. Również bardzo udane przedstawienie. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas II-III ze szkoły w Ołdrzychowicach i dzieci z Krosnowic: Knopp Laura i Filip, Amelia Gałowska, Nicoll Serafin, Donata Borkowska i Natalia Piszczek. W ciągu dwóch dni uczniowie mieli okazję przypatrzeć się przygotowaniom do występu baletowego i wziąć osobisty udział w widowisku baletowym . Zarówno dla dzieci jak i ich rodziców była to niezapomniana przygoda, ponieważ wspólnie z aktorami przygotowali wspaniałe przedstawienie. Na szczególną uwagę zasługuje przepiękna oprawa widowiska- dekoracje, efekty świetlne, muzyka, tańce  oraz kolorowe stroje.  Wśród wielu zaproszonych gości na przedstawienie przybyli podobnie jak do Krosnowic, m.in. Urszula Panterałka -z-ca Wójta Gminy Kłodzko i Zbigniew Tur – Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko. Należy się wielkie uznanie dyrektorowi SP Ołdrzychowice Krzysztofowi Pindralowi i personelowi obsługi za nieocenioną pomoc w realizacji warsztatów. Również pod adresem naszej szkoły kierujemy podziękowania za udostępnienie Sali sportowej z zapleczem do prowadzenia warsztatów i przedstawienia.

Święto Narodowe 11 listopada uczciliśmy w wigilię korzystając z oferty Liceum w Wieluniu, które ogłosiło akcję „Ognisko Patriotyzmu”. Po mszy św. wieczornej w ogrodzie parafialnym przy ognisku i ciepłej herbacie zgromadziło się kilkadziesiąt osób śpiewając pieśni patriotyczne wyświetlone na ścianie altany, Zdich Moskaluk jak zwykle przypiekał kiełbaski i kaszankę, Konrad Gierczak obsługiwał sprzęt nagłaśniający i rzutnikowy śpiewnik, Ksiądz proboszcz podgrzewał do śpiewu, a prezes TMK podlewał grzane piwo, które skutecznie konkurowało z gorącą herbata Kamili Machniowskiej.

Wigilia środowiskowa 16.12.2011 z udziałem Wójta Gminy Stanisława Longawy – TMK dołączyło do grona organizatorów z kwotą 300,00 zł podobnie jak w latach ubiegłych. Podziwialiśmy jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Krosnowicach.

Wyjazdy po kulturę - pełnopłatne wyjazdy do Opery Wrocławskiej: Skrzypek na dachu – styczeń 42 osoby, Halka -styczeń 26 osób, Straszny Dwór - kwiecień 60 osób, Tosca - czerwiec 56 osób, Carmen – październik 58 osób = 242 osoby z Krosnowic i okolicy.

Po zmianach personalnych we wrześniu 2012 na stanowisku dziekana, zamarły kontakty z wydziałem Turystyki na Wyższej Szkole Edukacja, w Kłodzku.

www.krosnowice.pl w odniesieniu do naszych działań prowadzona jest w miarę systematycznie. Witryna jest ogólno dostępna, refinansowana z funduszu sołeckiego. W ciągu   roku 2013 oglądało ją 29100 osób.

Podziękowania:

Szczególne Grażynie Gałowskiej za pracę magisterską nt. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC JAKO ORGANIZACJA NON PROFIT DZIAŁAJĄCA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, która obroniła w lipcu w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Administracji.

Mieszkańcom Krosnowic i okolicy, gościom z kraju i zagranicy, ofiarodawcom 1% podatku, naszym fanom, jurorom konkursów oraz Towarzystwu Śpiewaczemu, dzieciom, młodzieży i dorosłym angażującym się w realizację projektów, dziękujemy za to, że uczestniczycie w wydarzeniach, które organizujemy, że nas wspieracie i liczycie na dalsze pomysły,

Zbieramy pochwały za nasze dokonania, kronika pełna jest wspaniałych zapisów, otrzymujemy dyplomy i nagrody – to sukces nas WSZYSTKICH – bowiem   całokształt naszej działalności   tworzą małe i maleńkie elementy, które w mniej lub bardziej spektakularny sposób dodaje wielu z nas – i tak tworzy się dorobek Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Opowiadamy o tym naszym bliskim i znajomym, piszą o nas w prasie, udzielamy wywiadów, promujemy się rozdając książki i płyty, widokówki, prezentujemy się na www.krosnowice.pl czy na Facebooku. Wszystkim za wszystko wielkie DZIĘKI.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Towarzystwo Miłośników Krosnowic na dzień 31 grudnia 2013 liczyło 30 członków   .

Lokal udostępnianie , opłaty za energię, opał, oc, wykorzystanie   lokalu i użyczanie sali to zadanie Elżbiety Froń, która prowadzi kasę stowarzyszenia i zbiera składki. Renata Kucharska w ramach wolontariatu sprawuje pieczę nad wyposażeniem kuchni.  Za pocięte w 2012 roku zapłaciliśmy OSP 500,00

1% dla OPP 2005 – 327,00 zł, 2006 - 1.718,35 zł; 2007 - 1.289,27 zł;   2008 – 8.997,79 zł;   2009 – 22.981,40zł; w tym dla   podopiecznych 9.454,00zł;   2010 – 33.490,00zł, w tym dla podopiecznych 19.249,00 zł. Za rok 2011 otrzymaliśmy 28.047,76 zł, z czego dla podopiecznych 17.338,50 przelaliśmy na konta Bankowe, za 2012 rok:17999,20 z tego dla podopiecznych 10971,30 /SP Krosnowice 1528,90; Siatkarki 1967,40 – koszty….; oraz Kasia, Victoria, Adfam Sucharski, Piotr Zabłocki/, a dane za 2013 rok nie są jeszcze znane. Przy pomocy kilku osób, w tym z Towarzystwa Śpiewaczego, rozdaliśmy około 1000 ulotek, Czekamy na efekty. Przekazywanie 1 % podopiecznym pozwala  statut §31 pkt 7: przychody z tytułu 1% należnego podatku od podatników, którzy wskażą   osoby lub działalność na rzecz której przekazują 1% należnego podatku, są przekazywane na osoby, podmioty i działalność o których mowa w $ 8 pkt 1 i 2 lit. a – o Statutu.   Do korzystania z odpisu podatku wyraziliśmy zgodę na udostępnienie konta dla szkoły Podstawowej w Krosnowicach, Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Siatkarki Kłodzko” z s. w Kłodzku, dla Wiktorii Stefańskiej, Piotra Zabłockiego i oczywiście Kasi Gajewskiej z Krosnowic.

Działalność charytatywna - nie prowadziliśmy takiej działalności w 2013 roku ?  

Staże   - ponieważ nie wywiązaliśmy się z umowy z PUP, wnioski załatwiono odmownie.

Szkolenia: 1] nt „wiosek tematycznych” – czas pokaże na ile mój pomysł i działania   w tym kierunku przyniosą pożytki dla wsi i mieszkańców Krosnowic. Podjąłem jednak ryzyko i po konsultacjach indywidualnych zgłosiłem wieś do programu realizowanego przez legnicką fundację „Zielona Akcja”.   Podczas kolejnych szkoleń / Karczowiska, Szalejów Dolny, Stary Wielisław, Krosnowice / zdobywaliśmy pod okiem trenera Krzysztofa Szustki, wiedzę i doświadczenie. KROSNOWICE – WIOSKA TALENTÓW ma szanse zaistnieć na rynku turystycznym, pod warunkiem, że dopracowany zostanie Program wizyt dla turystów – głównie szkół. Na potrzeby prac wstępnych ze środków Fundacji Zielona Akcja zakupiliśmy drukarkę laserową /kolor/, materiały do Quislingu, zdobienia ciast, torby papierowe, koperty do pamiątkowych robótek.

2]w ramach realizowanego przez OKSiR Gminy Kłodzko, projektu „Aktywni śpiewem i tańcem” Towarzystwo Śpiewacze korzystało z zajęć prowadzonych przez Bożenę Zborowską – Kucmer, emerytowana śpiewaczka operetkową. Ćwiczenia z emisji głosu okazały się niezmiernie przydatne, co potwierdziło się podczas kolejnych występów, a osiągnięcia naszego zespołu z uznaniem komentowane są nie tylko w Gminie Kłodzko.

                  

Projekty:

Nie składano projektów do Starostwa Powiatowego ze względu na kompromitująco niskie nakłady finansowe na zadania konkursowe.

* Projekt na zadanie publiczne promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej pt. „Almanach krosnowicki” nie uzyskał poparcia UMWD.

* Nasz tradycyjnie sztandarowy projekt związany z muzyką sakralną , w 2013 roku realizowany był z projektu KWS „Festiwalowa wioska – XII M. Festiwal im I. Reimanna” ; złożonego 30 stycznia 2013 roku; wartość projektu   18.650,00; w tym wkład niefinansowy 3.054,73 wnioskowana kwota pomocy 14.920,00 – 70% kosztów ogólnych. Na realizację projektu zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Kłodzku wysokości 14.900,00.zabezpieczony przez Huberta Krecha za zgodą małżonki Joanny Krech. Wniosek o płatność na kwotę 14.829,17 złożono z poprawkami 03 grudnia 2013 roku. Refundacja środków nastąpiła w marcu 2014 roku w kwocie 14.829,16.

* „ Przygoda z bajką baletową” projekt z KWS złożony w LGD 18 kwietnia 2013 roku; wartość 62.455,60, w tym wkład niefinansowy9.005,60, przy dofinansowaniu po korektach w wysokości 80% tj. 49.384,16 została podpisana dopiero 13 lutego 2014 roku, a realizacja projektu fizycznie rozpoczęła się 26 października 2013roku.

* W grudniu 2013 podpisaliśmy w UMWD umowę na realizację projektu „Zakup i montaż zestawu instalacji PV – ogniw fotowoltaicznych, jako prawidłowy kierunek racjonalnego działania Organizacji Pożytku Publicznego” na kwotę 60 413,30; przy dofinansowaniu 80% tj. 48 330,64.

* Za naszym pośrednictwem Gmina złożyła projekt do POKL na działania w szkole Podstawowej w Krosnowicach dla kl. I – III; pt. „Czym skorupka za młodu…” pierwsze podejście odrzucono, w drugim jesiennym zakwalifikowano projekt do realizacji, ale czas licznych poprawek skutkował podpisaniem umowy   31.03.2014, a czas realizacji rojektu 01.09.2014 – 31.05.2015. Dla tego projektu zgodnie z wymogami UMWD założono subkonto, które rozliczać będzie Urząd Gminy Kłodzko, bez dodatkowych kosztów dla naszego stowarzyszenia. Zabezpieczenie wekslem In blanco podpisał prezes i skarbnik TMK.

            Miniony rok upłynął pod znakiem pisania projektów, ich poprawianiu na żądanie UMWD / czasem dyskusyjnych/, poszukiwaniu sponsorów, poręczycieli kredytu, kontaktów z Bankiem Spółdzielczym w sprawie kredytu; oraz rozliczeniu i sporządzenia sprawozdania ze zrealizowanego projektu „Festiwalowa wioska – XII M. Festiwal im. I. Reimanna, wyjazdach z panią Skarbnik do UMWD w celu podpisywania umowy. O rozmiarach biurokracji świadczą ilości zużywanego papieru i tonerów.

            Uczestniczyliśmy w projekcie stowarzyszenia Fundus Glacensis z Kudowy Zdroju prezentując osiągnięcia naszego stowarzyszenia, z naciskiem na Festiwale Reimanna, podczas Festiwalu Aktywności 15 grudnia w Teatrze Zdrojowym w Kudowie, co zostało przyjęte z dużym uznaniem.

            W ciągu roku byliśmy organizatorami imprez kulturalnych i biesiadnych oraz włączaliśmy się w wydarzenia sołectwa i parafii:

Scena Amatorska TMK wraz z Towarzystwem Śpiewaczym pod batuta Heleny Kuczek na zakończenie okresu kolędowania wystawiło w kościele jasełka „Betlejem Polskie” wg L. Rydla, a w marcu Scena Amatorska wystawiła „Misterium Męki Pańskiej” w Gorzanowie i Krosnowicach. Byliśmy świadkami czynnego udziału młodzieży i dorosłych w życiu wsi: Kamil Gałowski, Jakub Papierowski, Kacper Moński, Dariusz Narowski, Jacek Muła, Julia Pogoda, Natalia i Kornelia Figurskie, Hubert Krech, Damian Janowski, Konrad Gierczak, Jakub Janowski, Kacper Tomera, Marceli Parucha, Gracjan Piestrak, Jakub Szypielski, Michał Kogut , Jakub Mereszczowski, Kacper Moński, Kamil Jurkiewicz, Paweł Jurkiw, Kacper Kowalczyk, Agnieszka Mereszczowska, Paweł Jurkiw, Mikołaj Tomera i Jakub Papierowski, Agnieszka Bieniasz, Karina Budzicz, Jakub Bester i Bartłomiej Florczyk. Podziękowania należą się: OKSiR Gminy Kłodzko za udostępnienie oświetlenia i sceny, a Panu Sołtysowi i Strażakom z OSP Krosnowice za jej ustawienie i demontaż! Siostrze Bronisławie Niesłony - Wikarii z Ołdrzychowic za wypożyczenie strojów! /stroje rzymskie i Piłata z Opery Wrocławskiej/. Naszym garderobianym PP. Irenie Sochackiej, Bożenie Tomaszczyk i Elżbiecie Froń za uszycie pięknych tunik, Uli Borkowskiej za troskę o wygląd aktorów, Iwonie Gierczak za zdjęcia, a Izie Borkowskiej za obsługę suflera elektronicznego! Firmie Video-Foto - Danucie i Stanisławowi Żabskim za dokumentację DVD! Księdzu Proboszczowi kan. Adamowi Łyczkowskiemu za ciepłe słowa! Publiczności za obecność, brawa i datki na rozwój Sceny Amatorskiej!

Majówka 2013 Wydawało się, że deszczowa aura pokrzyżuje plany. A jednak spotkanie grupy mieszkańców i gości w Domu Parafialnym   odbyło się w sympatycznej atmosferze. Występ zespołu KGW „Kumy” z akompaniamentem Marka Knopińskiego został przyjęty gromkimi brawami. W repertuarze usłyszeliśmy piękne pieśni patriotyczne : cudnego „Kartofelka” i kresowe tęsknoty. Prezentacja Towarzystwa Śpiewaczego również została doceniona; „Modlitwa szabasowa” przy dźwiękach Skrzypka /na dachu/ - Aleksandra Cebula - dopełniła sentymentalny nastrój, zaś pieśni z repertuaru sakralnego korespondowały z Maryjnym świętem. Hitem spotkania był „Krasnal” w wykonaniu duetu: Amelka Gałowska i Magda Sadowska, przy wsparciu chóru i akompaniamencie naszej dyrygentki Heleny Kuczek.

            Dodatkową atrakcją były wystawy: wspomnieniowo - sentymentalna – fotografie ilustrujące dotychczasową działalność TMK i malarstwa Eleny Pogody tematycznie urozmaicone prace przyciągały oko widza wpatrzonego w ikony, portrety pięknych dam, Kłodzką Starówkę, czy orientalne kompozycje.

            Między występami coś dla podniebienia przygotowało Towarzystwo Miłośników Krosnowic - Wanda Czachor z Anną Burchard, Renatą Kucharską, Ireną Kurowską, Miecią Machniowską i Anną Paśko - panie zaserwowały smakowitą wojskową grochówkę na wędzonce, a Krosnowickie Koło Gospodyń podało pyszne ciasta w kilku odmianach. Termosy z kawą lub herbatą   czekały w pogotowiu. Potem wspólny śpiew, teksty patriotycznych pieśni z komputera przez rzutnik na ekranie, z akompaniamentem naszej Heleny. Taki elektroniczny śpiewnik sprawdził się po raz kolejny, dzięki technicznej pomocy młodzieżowej ekipy - tym razem w składzie: Justyna Janiczek, Marceli Parucha, Oskar Laufer, Michał Miniach , Damian Trubecki , Sławomir Janowski, - „pogotowie” na medal! Oni też mieli okazję do „posmakowania” majówki!

Doroczne spotkanie nad Nysą w okazji Nocy Świętojańskiej choć było skromne, to przyciągnęło dzieci, dorosłych i seniorów. Warsztaty wicia wianków, konkurs wianków z nagrodami, śpiewy Klubu Seniora i TMK, gril i zabawy cieszyły tych, którym chciało się wyjść z domu…

Koncert Chóru Św. Jadwigi z Montigny en Ostrevent w kościele parafialnym pod kierunkiem Weroniki Elleboode był okazją do wzajemnego poznania się / to dzięki więzom M.Piszko i H. Fulneczek z dyrygentką z Francji datowanym na okres ich koncertowania w chórze Lutnia/. Wykonywane pieśni polskie w ojczystym języku oraz utwory z repertuaru francuskiego dało odczuć ich tęsknotę do rodzinnego kraju. Podczas koncertu swój repertuar zaprezentowały „Kumy” i Towarzystwo Śpiewacze, które dzień wcześniej odbyło wspólne warsztaty p[od kierunkiem Weroniki i Heleny. Wspólna biesiada w ogrodzie parafialnym była uzupełnieniem programu artystycznego.

19 lipca odwiedziła Krosnowice grupa liderów odnowy wsi z województwa dolnośląskiego. Zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem TMK prezentowało się w siedzibie własnej, a festiwalowe dokonania z muzycznym wątkiem w murach kościoła. Sala Podhalanka stała się na jeden wieczór wielką salą wystawowa krosnowickich talentów wszech dziedzin i osiągnięć. Szkoda, że przyjemność prezentowania się ominęła strażaków i że zabrakło pióra do zrelacjonowania tej prezentacji. Doświadczenia pokazują, że przejęcie inicjatywy nie koniecznie jest przyjmowane za dobrą monetę.                        

Festyn Jakubek na stadionie Klubu Sportowego Orlęta 27.07. g. 16,00 – 24,00 z zabawą fantową, Kącikiem Poetyckim, dziecięcym konkursem plastycznym pod hasłem „Pomagam” pilotowanym przez  Annę Piasecką; premierowym występem rapowym Kuby Czyża, zabawą fantową, kulinariami i słodkościami pań z TMK Krystyny Sokół, Iwony Sandłak, Konrada Gierczaka, Grażyny Gałowskiej, Ireny Kurowkiej, Anny Burchard, plackiem cebulowym Anny Paśko, gołębiami pocztowymi Zbyszka Gałowskiego, czy serwisem technicznym z Marcelim Paruchą, Wojtkiem i Kubą Czyżem. Sporą atrakcją były występy zespołów folklorystycznych z Litwy i Ukrainy oraz krajowych: z Pucka, Rytra i Zbąszynia oraz miejscowych Kum. Zabawa pod do g.24.oo z gwiazdą wieczoru „Podzamek Boys”. W związku z kompletnym brakiem oświetlenia na boisku, co obnażyło się w momencie wyłączenia oświetlenia sceny, podjąłem starania o jego funkcjonowanie w tym roku.

Dożynki parafialne jak zwykle w niedzielę, po Mszy św. w ogrodzie plebanijnym. TMK zaznaczyło swoją obecność wystawiając swoje ławy i stoły, Serwis jednorazowego użytku, sprzęt nagłaśniający i jego obsługę przez Konrada Gierczaka. Kiełbaski z rożna Zdzicha Moskaluka jak zwykle cieszyły się powodzeniem.

XII festiwal im. I.Reimanna odbył się w 130 rocznicę śmierci Caroliny Reimann 28.września 2013    pod patronatem Wójta Gminy Kłodzko i Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko w obecności Starosty Powiatu Kłodzkiego Macieja Awiżenia, v-ce Wójta Gminy Kłodzko Urszuli Panterałka, Radnej Sejmiku Dolnośląskiego Grażyny Cal, Dyrektora OSKiR Gminy Kłodzko Krzysztofowa Matysiaka, Kapituły Konkursu Literackiego „O Złotą Nutę Reimanna”: A. Piaseckiej, S. Skawina – Wyspiańskiej, A. Paśko, M. Kowalcze; Obecne były dziewczęta z wychowawcą Kamilem Kozakiewiczem z Placówki Socjoterapeutycznej w Krosnowicach, A. Łaszczuk z TV Kłodzkiej, M. Awiżeń z Gazety Prowincjonalnej Brama i D. Jakubowski z Euroregio Glacensis. Wśród wykonawców: soliści: Anna Grygiel, Barbara Leszczyńska, Dariusz Nurzyński, Bolesław Szypelow, Krzysztofi Krzemiński oraz chóry CAMPANULA z Dolní Dobrouč z Czech, EX ANIMO z Wrocławia, Opolski Chór Kameralny, Lutnia z Kłodzka, CANTATE DOMINO z Nowej Rudy, orkiestra w składzie: J. Łyczko, M. Wojciechowska, J. Łyczko, S. Czech, T. Fronia, P. Matuszewski, K. Biliński. Spełniły się marzenia, by na festiwalu zaśpiewał zespół z Krosnowic… Dzięki dyrygentce Helenie Kuczek i nauczycielce Bożenie Zborowskiej – Kucmer obdarzonej wielkim talentem, nieprzyzwoitą skromnością, gorącym sercem i anielską cierpliwością. Im zawdzięczamy udany występ Krosnowickiego Towarzystwa Śpiewaczego na koncercie festiwalowym! Dla usprawnienia przebiegu koncertu przyjęto zasadę aby chóry, które wystepują rok po roku, rezygnowały z programu indywidualnego, a śpiewały wspólnie główna część koncertu. Tym razem zrezygnował z indywidualnego występu chór Cantate Domino z Nowej Rudy, w poprzednim roku Opolski chór Kameralny. W głównej część koncertu wykonano skomponowaną w 1850 roku Regensdorf „Pastoralmesse G Und D” Ignazego Reimanna.

            Było pięknie, trochę się przeciągnęło, a po skromnej kolacji, choć w pięknych pałacowych komnatach / czym zachwycali się goście…/ z naszą firmową „reimannką”, w ramach wzajemnych radosnych podziękowań, począwszy od Czechów, Opolan, Noworudzian śpiewano jeszcze ochoczo i cudnie, a przy pożegnaniu wymieniano pomysły na przyszły rok… a fotografowano się w pałacowych salonach do ostatniej migawki. Wielkie dzięki Paniom z TMK za przygotowanie poczęstunku w siedzibie TMK, a kolacje -- bywały smaczniejsze, choć w skromniejszych wnętrzach... Jackowi Adamowskiemu za projekt graficzny festiwalu, Drukarni Perfekta i firmie Octopus z Wrocławia za pięknie wykonane materiały promocyjne; DOBROCZYŃCOM za wsparcie organizacyjne i finansowe: Wójtowi Gminy Kłodzko Stanisławowi Longawie, Przewodniczącemu RG Zbigniewowi Tur, Bankowi Spółdzielczemu w Kłodzku, Dyrektorowi OSKiR Gminy Kłodzko K. Matysiakowi, J i A Olender, T i R Rapacz, E i Cz Pogoda, E i S Wołk, I i A Madej, J i H Krech, K Rzepka, D i S Żabskim, W Walczak i anonimowym MELOMANOM rzucającym datki do koszyczka po koncercie. Konrad Gierczak jako asystent organizatora ponownie spisał się na medal!

            Podczas koncertu przewodnicząca kapituły konkursu literackiego „O Złotą Nutę Reimanna” Anna Piasecka ogłosiła wyniki III edycji tego konkursu: I miejsce – nagrodę 800,00 zł oraz „Złotą Nutę Reimanna 2013”   Cymelium/ Anna Piliszewska – Wieliczka/ za cykl utworów oraz najwartościowszy wiersz „Graduale’. II miejsce – nagrodę 400,00 zł   Karlost / Piotr Pfisterer – Mill Neck – USA/ za wiersz „Jesienna zatoka”. Wyróżnienia: Abigail za wiersz „Muzyka” /Marzena Radlak Legionowo/ Belcanto za wiersz „Gdybym” /Barbara Kołacz – Warszawa/ Dulka za wiersz „Zatańcz ze mną” /Jędrzej Karpiński- Warszawa/. Nagranie płyty konkursowej poza projektem, sfinansował OKSiR Gminy Kłodzko, a płyty DVD i DC wykonała Telewizja Kłodzka. Nagranie własne TMK próbnie wykonał Józef Czyż.

Przygoda z bajką baletową – projekt z KWS – w 2013 roku zrealizowane zostały dwie edycje: 25/26 października „Kopciuszek” przy pełnej widowni. Z artykułu Iwony Sandłak: „Publiczność mocno kibicowała Kopciuszkowi, aby jak najprędzej znalazła się na wymarzonym balu. Podczas dynamicznej sceny balowej, każdy świetnie się bawił. Magia kolorów, pięknych strojów, wspaniałych tańców w baletowym ujęciu podczas królewskiego balu wzbudziła bardzo pozytywne emocje. Po zakończeniu balu wspólnie z księciem wybraliśmy się na poszukiwanie tej jedynej. I tym sposobem dotarliśmy do finałowej sceny pełnej wzruszeń, radości i wesołej zabawy. Kopciuszek stał się piękna księżniczką i znalazł swojego wymarzonego księcia. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami i owacjami na stojąco przez przybyłą na spektakl publiczność”. W przedstawieniu wystąpiły dzieci z Krosnowic: Maja Borcz, Kornelia Bulaczek, Jonasz Bulaczek, Antonina Burchard, Ignacy Burchard, Karolina Figurska, Kornelia Figurska, Aleksandra Morawska, Roch Morawski, Nicoll Nowak, Tatiana Nowak, Radosław Rudnicki, Magdalena Sadowska, Karolina Zając, Natalia Zając i Karolina Żwirełło i gościnnie Laura Bachanek. Na przełomie listopada i grudnia „Dziadek do Orzechów” zgodnie z projektem w SP w Ołdrzychowicach. Również bardzo udane przedstawienie. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas II-III ze szkoły w Ołdrzychowicach i dzieci z Krosnowic: Knopp Laura i Filip, Amelia Gałowska, Nicoll Serafin, Donata Borkowska i Natalia Piszczek. W ciągu dwóch dni uczniowie mieli okazję przypatrzeć się przygotowaniom do występu baletowego i wziąć osobisty udział w widowisku baletowym . Zarówno dla dzieci jak i ich rodziców była to niezapomniana przygoda, ponieważ wspólnie z aktorami przygotowali wspaniałe przedstawienie. Na szczególną uwagę zasługuje przepiękna oprawa widowiska- dekoracje, efekty świetlne, muzyka, tańce  oraz kolorowe stroje.  Wśród wielu zaproszonych gości na przedstawienie przybyli podobnie jak do Krosnowic, m.in. Urszula Panterałka -z-ca Wójta Gminy Kłodzko i Zbigniew Tur – Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko. Należy się wielkie uznanie dyrektorowi SP Ołdrzychowice Krzysztofowi Pindralowi i personelowi obsługi za nieocenioną pomoc w realizacji warsztatów. Również pod adresem naszej szkoły kierujemy podziękowania za udostępnienie Sali sportowej z zapleczem do prowadzenia warsztatów i przedstawienia.

Święto Narodowe 11 listopada uczciliśmy w wigilię korzystając z oferty Liceum w Wieluniu, które ogłosiło akcję „Ognisko Patriotyzmu”. Po mszy św. wieczornej w ogrodzie parafialnym przy ognisku i ciepłej herbacie zgromadziło się kilkadziesiąt osób śpiewając pieśni patriotyczne wyświetlone na ścianie altany, Zdich Moskaluk jak zwykle przypiekał kiełbaski i kaszankę, Konrad Gierczak obsługiwał sprzęt nagłaśniający i rzutnikowy śpiewnik, Ksiądz proboszcz podgrzewał do śpiewu, a prezes TMK podlewał grzane piwo, które skutecznie konkurowało z gorącą herbata Kamili Machniowskiej.

Wigilia środowiskowa 16.12.2011 z udziałem Wójta Gminy Stanisława Longawy – TMK dołączyło do grona organizatorów z kwotą 300,00 zł podobnie jak w latach ubiegłych. Podziwialiśmy jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Krosnowicach.

Wyjazdy po kulturę - pełnopłatne wyjazdy do Opery Wrocławskiej: Skrzypek na dachu – styczeń 42 osoby, Halka -styczeń 26 osób, Straszny Dwór - kwiecień 60 osób, Tosca - czerwiec 56 osób, Carmen – październik 58 osób = 242 osoby z Krosnowic i okolicy.

Po zmianach personalnych we wrześniu 2012 na stanowisku dziekana, zamarły kontakty z wydziałem Turystyki na Wyższej Szkole Edukacja, w Kłodzku.

www.krosnowice.pl w odniesieniu do naszych działań prowadzona jest w miarę systematycznie. Witryna jest ogólno dostępna, refinansowana z funduszu sołeckiego. W ciągu   roku 2013 oglądało ją 29100 osób.

Podziękowania:

Szczególne Grażynie Gałowskiej za pracę magisterską nt. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC JAKO ORGANIZACJA NON PROFIT DZIAŁAJĄCA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, która obroniła w lipcu w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Administracji.

Mieszkańcom Krosnowic i okolicy, gościom z kraju i zagranicy, ofiarodawcom 1% podatku, naszym fanom, jurorom konkursów oraz Towarzystwu Śpiewaczemu, dzieciom, młodzieży i dorosłym angażującym się w realizację projektów, dziękujemy za to, że uczestniczycie w wydarzeniach, które organizujemy, że nas wspieracie i liczycie na dalsze pomysły,

Zbieramy pochwały za nasze dokonania, kronika pełna jest wspaniałych zapisów, otrzymujemy dyplomy i nagrody – to sukces nas WSZYSTKICH – bowiem   całokształt naszej działalności   tworzą małe i maleńkie elementy, które w mniej lub bardziej spektakularny sposób dodaje wielu z nas – i tak tworzy się dorobek Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Opowiadamy o tym naszym bliskim i znajomym, piszą o nas w prasie, udzielamy wywiadów, promujemy się rozdając książki i płyty, widokówki, prezentujemy się na www.krosnowice.pl czy na Facebooku. Wszystkim za wszystko wielkie DZIĘKI.

Panele Słoneczne

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: piątek, 11, lipiec 2014
Administrator

Regulamin konkursu

Drukuj
Kategoria: TMK
Opublikowano: piątek, 11, lipiec 2014
Administrator

Konkurs poetycki o Złotą Nutę I. Reimanna edycja 2014


Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Krosnowic.

Konkurs ma charakter otwarty. 

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje i wspaniale rozwija, ale także inspiruje, o czym są przekonani inicjatorzy konkursu – Towarzystwo Miłośników Krosnowic.
Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie literackich talentów, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności muzyką Ignacego Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od jednego do trzech utworów poetyckich.
Tematem prac powinna być muzyka.

Do konkursu można zgłaszać teksty, które nie były wcześniej publikowane.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
♦ I miejsce – Złota Nuta I.Reimanna i 500 zł
♦ II miejsce – 400zł  
♦ III miejsce – 300 zł

Zgłaszanie prac

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać na adres Organizatora, podany w regulaminie konkursu.
 

Opłaty

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.Regulamin  Konkursu poetyckiego o Złotą Nutę I.Reimanna

1. Celem konkursu jest propagowanie i rozsławianie literackich talentów, które zostały zainspirowane muzyką, a szczególności muzyką Ignacego Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

2. Konkurs jest adresowany do piszących na temat muzyki amatorów i profesjonalistów.

4.Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć maksymalnie trzy utwory poetyckie. Należy je przesłać w pięciu egzemplarzach.

5.Konkurs jest anonimowy. Prace konkursowe i dane o autorze, należy wysłać pocztą listem poleconym na adres Towarzystwo Miłośników Krosnowic 57-362 Krosnowice 205 z dopiskiem „Konkurs Literacki” i hasłem. Na kopercie umieścić również hasło uczestnika (gwarantuje ono anonimowość).
W oddzielnej zaklejonej kopercie należy podać imię , nazwisko, rok urodzenia, adres, krótką informację o autorze oraz hasło, które należy również umieścić na kopercie.
Nadesłane teksty nie mogą być nigdzie publikowane.

6. Tekst poetycki nadesłany na konkurs nie może być plagiatem, powinien stanowić wyłączną twórczość autorską.

7. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, stają się one własnością organizatora.

8. Konkurs trwa od 10 lipca do 10 września 2014 roku.

9. Organizatorzy przewidzieli nagrody:
I miejsce – Złota Nuta I. Reimanna i 500 zł; II miejsce 400zł; III miejsce 300 zł

Laureaci otrzymują dyplomy pamiątkowe.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

10.Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami podczas XIII Międzynarodowego Festiwalu im. Ignazego Reimanna 27 września 2014 roku w Krosnowicach.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac. Przesłanie utworu na konkurs oznacza, że autor akceptuje w całości regulamin oraz potwierdza zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926ze zmianami).

12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.


                                                                      Zarząd Towarzystwa Miłośników Krosnowic

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzinpolicja

straz

gmina

c logo lsop